George Grubb | Kenya 2018

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Sasaab Camp, Outside Samburu National Preserve, Kenya

Sasaab Camp, Outside Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Reticulated Giraffes, Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Sasaab Camp, Outside Samburu National Preserve, Kenya

Sasaab Camp, Outside Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya

Samburu National Preserve, Kenya